TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.417
  • Tổng lượt truy cập: 7.453.106

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

N? sinh ???c Th? t??ng Singapore vinh danh

Đăng lúc: Thứ tư - 23/01/2013 11:49
Lê Hà Thanh Mai - sinh viên n?m 3 Tr??ng ??i h?c SMU (Singapore Management University) - liên t?c xu?t hi?n trên các ph??ng ti?n truy?n thông Singapore. Cô là ng??i ???c Th? t??ng Lý Hi?n Long vinh danh trong ngày Qu?c khánh Singapore. S? ki?n Thanh Mai ???c v?n phòng Th? t??ng Singapore m?i tham d? bu?i nói chuy?n c?a Th? t??ng Lý Hi?n Long nhân d?p Qu?c khánh n??c này ?ã ???c các c? quan truy?n thông nh?c su?t tu?n qua.
Trong bài di?n v?n c?a mình (???c phát sóng tr?c ti?p trên nhi?u kênh truy?n hình Singapore vào lúc 18 gi? 45 - 21 gi? 45 ch? nh?t 26.8), Th? t??ng Lý Hi?n Long nh?n xét Thanh Mai là m?t sinh viên ngo?i qu?c ?ã có quá trình h?c t?p và hòa nh?p ??y n?ng ??ng trên ??t n??c Singapore. Tr??c khi gi?i thi?u Lê Hà Thanh Mai v?i m?i ng??i, ông nói: "Có m?t câu chuy?n v? m?t con ng??i ?ã làm lay ??ng tôi...". Bài di?n v?n g?m 3 ?o?n, ?o?n nói ??n thành công c?a Lê Hà Thanh Mai b?t ??u t? phút 20 c?a ?o?n th? 2 (có th? nh?p c?m t?: PM Lee's English Speech at National Day Rally 2012: Heart (Part 2/3) vào ô tìm ki?m c?a YouTube ?? xem ?o?n này). 
Thanh Mai ??n Singapore b?ng h?c b?ng ASEAN n?m 15 tu?i. Cô cho bi?t: “V?i k?t qu? h?c t?p ? top ??u c?a tr??ng và thành tích trong các ho?t ??ng xã h?i c?a tôi, nhà tr??ng ?ã ?? ngh? vi?t m?t bài nói v? s? hòa nh?p c?a sinh viên qu?c t? trên ??t n??c Singapore”. Và b?t ng?, bài vi?t này ?ã làm lay ??ng Th? t??ng Lý Hi?n Long và ???c ông trích l?i trong bài di?n v?n c?a mình. Trên trang Facebook cá nhân, Th? t??ng Lý Hi?n Long (leehsienloong) ?ã ??a t?m ?nh ông trò chuy?n v?i Thanh Mai m?t cách trang tr?ng.
Nói v? quá trình hòa nh?p c?a mình, Mai vi?t: “Khi ??n Singapore, tôi g?p nh?ng khó kh?n v? giao ti?p vì ti?ng Anh c?a tôi không t?t, l?i không quen v?i gi?ng ti?ng Anh c?a ng??i Sing (Singlish) và nh?ng t? lóng c?a h?. Hai n?m ??u là kho?ng th?i gian tôi c? g?ng thích nghi cu?c s?ng, không ch? v? m?t xã h?i mà còn v? h?c t?p, ??m b?o k?t qu? h?c t?p t?t khi t? l?p ? Singapore. ?ó là m?t th? thách l?n vì m?i th? ??u ???c d?y b?ng ti?ng Anh và ph??ng pháp h?c khác so v?i nh?ng gì tôi bi?t ? Vi?t Nam… Khi h?c t?i Tr??ng SMU, tôi ?ã tham gia Câu l?c b? SMU Roots - m?t câu l?c b? xã h?i c?a ng??i Sing nh?m m?c ?ích giúp các sinh viên qu?c t? hòa nh?p v?i cu?c s?ng b?n ??a”.
T? nh?ng bu?i tham d? CLB, Thanh Mai ?ã ?? xu?t th?c hi?n các d? án c?ng ??ng ? n??c ngoài. D? án ??u tiên c?a Thanh Mai là t? ch?c cho 14 SV qu?c t? ??n Hu? ?? tìm hi?u thông tin v? V??ng tri?u Nguy?n và xây sân ch?i cho tr? em m? côi ? Hu?. Th?y ???c tác ??ng m?nh m? c?a chuy?n ?i, Mai ti?p t?c t? ch?c m?t chuy?n tình nguy?n n?a ??n Lâm ??ng. T?i ?ây, nh?ng SV qu?c t? ?ã trích ti?n cá nhân ?? ?ào gi?ng n??c s?ch cho ng??i dân và h? c?ng có nh?ng tr?i nghi?m thú v? v? n?n v?n hóa b?n x?.
V?i tính cách n?ng ??ng và kh? n?ng ti?ng Anh l?u loát, Thanh Mai quy?t ??nh t? ?ng c? và ?ã ???c các sinh viên qu?c t? b?u làm Th? ký sinh viên qu?c t? c?a Hi?p h?i Sinh viên Tr??ng SMU. Mai cho bi?t: “Là th? ký h?i sinh viên, tôi ??i di?n cho các sinh viên qu?c t? trong m?i bu?i h?p c?a H?i ??ng sinh viên và ??m b?o r?ng quan ?i?m c?a các sinh viên qu?c t? s? ???c xem xét trong b?t k? chính sách ho?c k? ho?ch c?a Tr??ng SMU”.
Vi?c ???c Th? t??ng m?i và trò chuy?n nhân ngày Qu?c khánh Singapore, v?i Thanh Mai ?ó là m?t k? ni?m ??p khó quên và ??y vinh d?.
Thiên Long
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc