TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.419
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.847

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Nghiên c?u m?i: Ng??i hay m? m?ng, l? ??nh r?t thông minh và sáng t?o

Đăng lúc: Thứ hai - 22/03/2021 13:37 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Theo m?t nghiên c?u m?i ???c ??ng trên Neuropsychologia, tri?u ch?ng m? gi?a ban ngày là d?u hi?u nh?n bi?t nh?ng ng??i thông minh và sáng t?o. Phó giáo s? Eric Schumacher c?a Vi?n Công ngh? Georgia gi?i thích: “Nh?ng ng??i có b? não ho?t ??ng hi?u qu? h?n khó tránh kh?i vi?c hay m? m?ng, l? ??nh”. K?t lu?n này hoàn toàn trái ng??c v?i nghiên c?u tr??c ?ây khi nói r?ng nh?ng ng??i hay m?t t?p trung th??ng ??t ?i?m kém trong các bài tr?c nghi?m trí nh?, k? thi ki?m tra hay kh? n?ng ??c hi?u, Iflscience hôm 26/10 ??a tin.

 


Dùng công ngh? MRI, Schumacher và c?ng s? ?ã giám sát ho?t ??ng não c?a h?n 100 tình nguy?n viên khi yêu c?u h? t?p trung vào m?t ?i?m c? ??nh trong vòng 5 phút. T? ?ó, h? s? tìm ra ph?n nào c?a não b? s? làm vi?c khi c? th? ? tr?ng thái b?t ??ng.
Sau ?ó, các tình nguy?n viên ???c yêu c?u th?c hi?n bài ki?m tra kh? n?ng trí óc và s? sáng t?o, cùng các câu h?i liên quan ??n xu h??ng m? m?ng, l? ??nh c?a h? trong cu?c s?ng th??ng nh?t.

Khi so sánh các k?t qu?, các nhà nghiên c?u nh?n ra k?t qu? c?a ng??i hay m? m?ng cao h?n h?n nh?ng ng??i th?c t?. ?i?u ?ó phù h?p v?i k?t qu? t? MRI, nh?ng ng??i th??ng hay m? m?ng có b? óc ho?t ??ng hi?u qu? h?n.
Schumacher l?y ví d?: “Phát hi?n c?a chúng tôi g?i nh? ??n nh?ng v? giáo s? th??ng hay l? ??nh – h? r?t thông minh, nh?ng d??ng nh? tách bi?t kh?i cu?c s?ng th?c. Ho?c nh?ng ??a tr? r?t có ??u óc ? tr??ng. Khi b?n bè m?t 5 phút ?? ti?p thu m?t v?n ?? m?i thì chúng th??ng ch? c?n m?t m?t phút ?? hi?u r?i sau ?ó ti?p t?c m? m?ng, l? ??nh m?i th? xung quanh.”

?i?u c?t lõi là n?u b? óc c?a b?n ho?t ??ng hi?u qu?, b?n càng t? ra l? ??nh khi làm nh?ng công vi?c l?p ?i l?p l?i, trong ??i th??ng. B?i vì não b?n còn nhi?u ph?n ch?a ???c s? d?ng t?i. Th?c ra, ?? bi?t não b?n ho?t ??ng có hi?u qu? hay không, ch? c?n xem li?u khi ng?p trong công vi?c, b?n có d? dàng xoay x? mà không b? sót b?t c? th? gì quan tr?ng hay không.
M?i liên h? gi?a y?u t? m? m?ng, l? ??nh và thông minh, sáng t?o là song hành, không theo ki?u nguyên nhân – k?t qu?. Các nhà khoa h?c ?ã th?a nh?n s? liên h? gi?a ch?ng m? m?ng và hi?u qu? c?a não (bao g?m c? trí thông minh và s? sáng t?o) có th? do m?t nhân t? bí ?n nào ?ó.

Rõ ràng, phát hi?n này là c? s? ?? m?i ng??i không t? ti n?u ?ôi khi t? ra m? m?ng. M?i ng??i có th? ngh? r?ng m?t t?p trung là không t?t. Nh?ng b?n càng c? t?p trung thì càng không th?. C?n bi?t r?ng, có m?t s? ng??i có ??u óc t?t h?n h?n dù trong tình tr?ng thông th??ng hay khi l? ??nh.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến kỹ năng nào nhất?

Kỹ năng anh văn siêu tốc

Phương pháp luận TC

Kỹ năng nghề ẩm thực

Kỹ năng trang điểm

Kỹ năng kinh doanh internet

Kỹ năng điện ảnh

Kỹ năng XD văn hóa DN

Kỹ năng XD văn hóa GĐ

30 kỹ năng doanh nghiệp

Tất cả kỹ năng

Liên kết website