TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.419
  • Tổng lượt truy cập: 7.453.102

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

'' B? phóng'' cho trái cây Vi?t xu?t kh?u vào th? tr??ng M?

Đăng lúc: Thứ ba - 19/02/2019 17:03 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
N?m 2018 là n?m th? 2 liên ti?p trái vú s?a Vi?t Nam xu?t kh?u vào th? tr??ng M?. ?ây c?ng là kho?ng th?i gian trái xoài Vi?t Nam chính th?c có hi?u l?c ???c nh?p vào th? tr??ng ??y ti?m n?ng này. Vi?c nhi?u lo?i trái cây ??c s?n thâm nh?p vào th? tr??ng M? ?ã m? ra b?c tranh t??i sáng cho m?c tiêu t?ng tr??ng c?a ngành rau qu?.


Trái d?a Vi?t Nam xu?t kh?u v?i ch?t l??ng và giá tr? ?n ??nh t?i các th? tr??ng khó tính trong ?ó có M?.
 
Trái cây ??c s?n Vi?t Nam thâm nh?p m?nh và ?n ??nh vào th? tr??ng M?
 
Sau 10 n?m c? g?ng ?àm phán, t? cu?i n?m 2017 nh?ng lô vú s?a ??u tiên c?a Vi?t Nam ?ã xu?t kh?u sang M?. Hi?n nay Vi?t Nam v?n ?ang ??u t? m?nh vào lo?i trái cây ??c s?n này ?? ti?p t?c gi? v?ng c?ng nh? m? r?ng xu?t kh?u sang th? tr??ng nhi?u ti?m n?ng này.
??i di?n CTCP XNK Vina T&T cho bi?t t? cu?i n?m 2017 ?ã xu?t ???c nh?ng lô hàng ??u tiên là vú s?a vào M? và tín hi?u ph?n h?i t? th? tr??ng này là r?t tích c?c. Theo ?ó, vi?c ???c M? nh?p kh?u ?ã m? ra h??ng ?i m?i cho ng??i tr?ng vú s?a. M?i kg vú s?a tr?ng theo quy trình GAP có giá bán trong n??c dao ??ng t? 25.000-30.000 ??ng. M?c giá này s? t?ng lên 2-3 l?n khi vào th? tr??ng M?.

Ông Nguy?n ?ình Tùng, T?ng Giám ??c CTCP XNK Vina T&T chia s?, “T? 26/12/2017 ?ã xu?t ???c ??n hàng vú s?a ??u tiên vào Hoa K?. Hi?n nay m?i tu?n công ty c?ng ?ang xu?t ???c 20 container (m?i container 800kg) vào th? tr??ng M?. Tôi b?t ng? vì trái vú s?a bán v?i giá r?t cao và s? k? v?ng vào th? tr??ng này là r?t l?n”.

Ông Tùng cho bi?t thêm, ngoài vú s?a hi?n nay doanh nghi?p này còn xu?t kh?u m?i tu?n t? 60.000-80.000 trái d?a sang M? v?i m?c giá g?p nhi?u l?n so v?i trong n??c.

N?m 2018 là n?m th? hai trái vú s?a Vi?t Nam ???c c?p phép xu?t kh?u sang th? tr??ng M?. Hi?n nay, theo th?ng kê s? b?, di?n tích tr?ng cây vú s?a ??t kho?ng 5.000ha trong ?ó tr?ng nhi?u nh?t là Ti?n Giang (3.100ha), C?n Th? (1.200ha), n?ng su?t ??t kho?ng 18-22 t?n/ha. ??n th?i ?i?m này, t?nh Ti?n Giang ?ã xu?t kh?u ???c 43 t?n trong t?ng ngu?n nguyên li?u d? ki?n ??t 400 t?n ???c s?n xu?t theo tiêu chu?n an toàn v? sinh th?c ph?m. T? ??u tháng 12/2018 ??n nay, 276 nông dân ? các huy?n: Cái Bè, Cai L?y và Châu Thành tham gia ch??ng trình s?n xu?t vú s?a xu?t kh?u sang M? b??c vào cao ?i?m thu ho?ch r? kho?ng 103ha ?ã ???c ngành chuyên môn th?m ??nh và c?p mã code vùng tr?ng truy nguyên ngu?n g?c.
Theo công b? c?a C? quan Ki?m d?ch s?c kh?e ??ng th?c v?t thu?c B? Nông nghi?p M?, gi?y phép cho trái xoài t??i c?a Vi?t Nam ???c nh?p kh?u vào th? tr??ng M? ?ã có hi?u l?c t? ngày 29/12/2017. Do có tâm th? chu?n b? tr??c, ngay sau công b? này, nh?ng lô xoài Vi?t ??u tiên ?ã có m?t trên ??t M?, nh?t là các lo?i xoài ??c s?n nh?: Cát Hòa L?c, xoài Cát chu, xoài Cao Lãnh…
Ông Lê Hoàng Yên, H?i viên H?p tác xã (HTX) xoài Cao Lãnh chia s?: HTX xoài Cao Lãnh ngay sau khi ???c M? cho phép nh?p kh?u ?ã cho nh?p th? 1 t?n xoài v?i giá cao g?p t? 3-5 l?n so v?i trong n??c. Hi?n HTX này ??i xin gi?y ch?ng nh?n ?? s?p t?i ti?p t?c xu?t vào th? tr??ng này. “H?p ??ng v?i doanh nghi?p nh?p hàng vào M?, xoài ph?i bóng láng, ?? 260g tr? lên còn lo?i nhì ng??i ta không mua. Không ???c x?t b?t c? thu?c gì tr??c khi hái 25-30 ngày”, ông Yên nói.

Tr??c ?ó Vi?t Nam c?ng ?ã thành công trong vi?c ??a trái thanh long Bình Thu?n và nhãn l?ng H?ng Yên vào th? tr??ng M? và xu?t kh?u ?n ??nh ??n nay.??c s?n “vú s?a Vi?t Nam” ?ã ??n tay ng??i tiêu dùng ? th? tr??ng M? sau h?n 10 n?m ?àm phán
 
Làm gì ?? chinh ph?c lâu dài
 
Thâm nh?p ???c vào th? tr??ng M? là tín hi?u ?áng m?ng cho các lo?i trái cây ??c s?n Vi?t Nam th?i gian qua. Tuy nhiên, sau quá trình thâm nh?p là ??nh h??ng bi?n pháp chinh ph?c lâu dài cho trái cây ??c s?n t?i th? tr??ng khó tính nh? M?. Vì th? ng??i nông dân, doanh nghi?p và các chuyên gia ??u ngành c?n có nh?ng bi?n pháp tr??c m?t và lâu dài trong xây d?ng ch?t l??ng c?ng nh? b?o ??m ?n ??nh v? s? l??ng s?n ph?m ?? cung ?ng theo yêu c?u c?a các th? tr??ng này.
Theo ông Nguy?n H?u ??t, ?y viên ban ch?p hành Hi?p h?i rau qu? Vi?t Nam, ch? c?n ?áp ?ng các yêu c?u t? các th? tr??ng nh?p kh?u v? ch?t l??ng, hình dáng s?n ph?m, d? l??ng thu?c b?o v? th?c v?t, quy cách ?óng gói… là có th? ti?p t?c xu?t kh?u sang các th? tr??ng M?, châu Âu, Nh?t… Ví d? “Ch? c?n ?áp ?ng ?i?u ki?n xu?t kh?u c?a các th? tr??ng khó tính nh?: S?u riêng ph?i c?p ?ông, d?a g?t l?p v? xanh, chu?i c?n thu ho?ch ?úng giai ?o?n xanh và ?óng gói ?úng quy cách”, ông ??t cho hay.
Còn v?i các doanh nghi?p ?ã và ?ang ??u t? cho xu?t kh?u vào th? tr??ng này ngoài s? ph?n kh?i t? vi?c t?ng giá tr? g?p 3, 4 l?n so v?i bán trong n??c thì ?ây c?ng ???c coi là b??c ??m ?? chúng ta ??y m?nh xây d?ng th??ng hi?u s?n ph?m lâu dài trong th?i gian t?i nh?m t?ng giá tr? s?n ph?m không ch? d?ng l?i ? m?c nh? hi?n nay.
Gi?i chuyên gia nông nghi?p trong n??c c?ng khuyên vi?c xu?t kh?u trái cây ??c s?n vào th? tr??ng M? r?t khó kh?n, do v?y, n?u không có ho?c ít doanh nghi?p tham gia vào chu?i cung ?ng ?? phát tri?n th? tr??ng này thì r?t phí. V? ph?n b?o ??m ch?t l??ng uy tín s?n ph?m, phía C?c B?o v? Th?c v?t c?ng yêu c?u các ??n v? ki?m d?ch th?c v?t, kêu g?i, khuy?n khích, t?o m?i ?i?u ki?n ?? doanh nghi?p tham gia xu?t kh?u trái cây sang th? tr??ng M? nh?m thu v? giá tr? cao nh?t t? các lo?i qu? này.Xoài cát Cao Lãnh ?ã xu?t nh?ng lô hàng ch?t l??ng sang M? t? cu?i n?m 2017.
 
?i?m danh các lo?i trái cây xu?t ngo?i thành công:
 
- Thanh long Vi?t Nam có th? ?áp ?ng các tiêu chí và yêu c?u c?a nhi?u th? tr??ng l?n, trong ?ó có Trung Qu?c, Hàn Qu?c, Nh?t B?n, M?.
- B? Nông nghi?p M? ?ã chính th?c cho phép nh?p kh?u trái xoài t??i t? Vi?t Nam vào th? tr??ng M?.
- Vi?t Nam là n??c ??u tiên xu?t chôm chôm t??i vào New Zealand.
- Lô hàng vú s?a ??u tiên c?a Vi?t Nam ?ã ?i M? vào cu?i n?m 2017.
- Nhãn l?ng ??c s?n H?ng Yên c?ng ?ã “bay” sang M?.
- V?i thi?u Vi?t Nam ?ã chinh ph?c thành công nhi?u th? tr??ng khó tính trên th? gi?i.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc