TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.418
  • Tổng lượt truy cập: 7.453.101

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

K? n?ng s? d?ng ?i?n tho?i n?i công s?

Đăng lúc: Thứ bảy - 01/12/2012 15:48
?i?n tho?i là m?t trong nh?ng công c? làm vi?c quan tr?ng không th? thi?u n?i công s?. Tuy nhiên, không ph?i ai c?ng bi?t s? d?ng chúng ?úng cách và hi?u qu?. D??i ?ây là 10 ?i?u b?n nên l?u ý khi s? d?ng ?i?n tho?i:
1. Nói n?ng l?ch s? và phát âm chu?n
Nh?ng t? ng? nh?: "Xin vui lòng", "C?m ?n"… không nh?ng làm cu?c nói chuy?n tr? nên l?ch s? h?n mà còn giúp b?n d? chi?m ???c thi?n c?m c?a ng??i bên kia ??u dây h?n.
Ngoài ra, b?n c?ng c?n chú ý không nói l?n ho?c quát to trong ?i?n tho?i trong m?i tình hu?ng.
2. Gi?ng nói chân thành
N?u s? d?ng t? ng? l?ch s? nh?ng gi?ng nói cáu b?n ho?c “chanh chua”, ch?c ch?n b?n không th? t?o ???c thi?n c?m v?i ng??i nghe. Hãy th? hi?n cho ng??i nghe c?m th?y b?n th?t s? r?t quan tâm cu?c nói chuy?n này và ?ang c? l?ng nghe ?? hi?u v?n ?? và giúp h? tìm cách gi?i quy?t.
3. Không ra l?nh
Thay vì nói “Tôi c?n nói chuy?n v?i ông A ngay bây gi?”, b?n nên nói “Xin cho h?i ông A hi?n có ? ?ó không? Tôi có th? nói chuy?n v?i ông ?y bây gi? không?”.
4. C? x? chuyên nghi?p và khéo léo
B?n tuy?t ??i không s? d?ng nh?ng t? ng? mang ngh?a tiêu c?c và có ý phán xét v?i ng??i nghe. Tùy thu?c vào ??i t??ng g?i ??n và m?i quan h? c?a h? v?i công ty, b?n c?n có nh?ng cách ?ng x? ngo?i giao khác nhau và phù h?p.
5. Ki?m ch? c?m xúc
?? tránh g?p nh?ng tr??ng h?p khi?n b?n d? m?t ki?m soát, hãy ??c m?t s? lo?i sách v? cách gi?i quy?t các mâu thu?n và phàn nàn th??ng g?p.
6. Luôn nh? b?n là b? m?t c?a công ty
Nên nh? m?i khi nh?c ?i?n tho?i lên thì b?n s? nói chuy?n v?i t? cách là ng??i ??i di?n công ty ch? không ph?i v?i t? cách cá nhân. Do ?ó hãy t?p trung vào cu?c nói chuy?n, l?ng nghe nh?ng nhu c?u ho?c phàn nàn c?a ng??i nói ?? h? có c?m giác ???c quan tâm và c?m th?y hài lòng v? công ty b?n.
7. Tìm ch? ng?i khi nói chuy?n
Tìm ch? ng?i tho?i mái ?? ?? phòng nh?ng cu?c ?i?n tho?i có th? kéo dài. Ngoài ra b?n nên chu?n b? s?n gi?y và bút bên c?nh ?? có th? ghi chép l?i nh?ng ?i?u c?n thi?t.
8. Không nên làm vi?c khác khi ?ang nghe ?i?n tho?i
B?n không nên làm nhi?u vi?c cùng m?t lúc nh? v?a nghe ?i?n tho?i v?a tr? l?i th? ?i?n t?. Không ai thích khi ?ang nói chuy?n và nghe th?y ti?ng gõ bàn phím ? bên kia ??u dây, h? s? c?m th?y h? không ???c coi tr?ng và ch?c ch?n s? không mu?n ti?p t?c câu chuy?n n?a.
9. Ng?t l?i ?úng lúc
Có nhi?u tr??ng h?p khách hàng g?i ?i?n ??n và phàn nàn, k? l? liên t?c mà không cho b?n m?t giây nào ?? gi?i thích. Khi ?ó hãy yêu c?u h? m?t cách l?ch s? ?? h? có th? t?p trung vào v?n ?? c?t lõi ?? c? hai bên ??u không m?t th?i gian.
10. Nói rõ ràng và ng?n g?n
Khi tr? l?i, gi?i thích v? nh?ng chính sách, th? t?c c?a công ty c?ng nh? khi g?i ?i?n t?i công ty khác ?? yêu c?u gi?i thích v?n ?? gì, hãy nói m?t cách ng?n g?n và rõ ràng. B?n nên tránh nói dài dòng d? d?n ??n l?c ?? và có th? gây hi?u l?m cho ng??i nghe. 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc