TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.416
  • Tổng lượt truy cập: 7.453.091

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Bài Thu Ho?ch_Ki?n V?n Giác Tri Ng?

Đăng lúc: Thứ tư - 28/11/2012 15:29
Ki?n là ki?n th?c, là nh?ng gì ti?p thu ???c t? sách v?, th?o lu?n, ch??ng trình ???c d?y trên l?p, tranh ?nh báo chí… Ki?n th?c là vô t?n, phong phú. Chúng ta có th? h?c ???c t? m?i th? trong t? nhiên, t? c? nh?ng cành cây, ng?n c?. Gi?i v? 1 l?nh v?c không có ngh?a là ?? và t? mãn. Còn r?t nhi?u l?nh v?c khác b?n thân chúng ta không bi?t. Hi?u ???c ?i?u này, ta ph?i khiêm t?n h?n và không ng?ng h?c h?i, “núi cao còn có núi cao h?n”. Mu?n có ki?n th?c, ph?i h?c, d?a trên k? n?ng search t? khoá, ph?i h?c t?t anh v?n, tin h?c ?? h? tr? tìm tài li?u và giao ti?p........
1.     Ki?n – V?n – Giác – Tri – Ng?:
Ki?n là ki?n th?c, là nh?ng gì ti?p thu ???c t? sách v?, th?o lu?n, ch??ng trình ???c d?y trên l?p, tranh ?nh báo chí… Ki?n th?c là vô t?n, phong phú. Chúng ta có th? h?c ???c t? m?i th? trong t? nhiên, t? c? nh?ng cành cây, ng?n c?. Gi?i v? 1 l?nh v?c không có ngh?a là ?? và t? mãn. Còn r?t nhi?u l?nh v?c khác b?n thân chúng ta không bi?t. Hi?u ???c ?i?u này, ta ph?i khiêm t?n h?n và không ng?ng h?c h?i, “núi cao còn có núi cao h?n”. Mu?n có ki?n th?c, ph?i h?c, d?a trên k? n?ng search t? khoá, ph?i h?c t?t anh v?n, tin h?c ?? h? tr? tìm tài li?u và giao ti?p.
V?n là k? n?ng s? ph?m, nói ?? ng??i khác hi?u. Có ki?n th?c r?t r?ng nh?ng không có k? n?ng s? ph?m nên r?t h?n ch? trong vi?c gi?ng gi?i cho ng??i khác.
Giác là s? t? giác c?a ??i t??ng, là k? n?ng t? v?n. Mu?n t? v?n ???c c?n ph?i hi?u  nhu c?u, tâm lý ??i t??ng, câu h?i phù h?p, ch? ra ???ng ?i. B?ng vàng ch? con ???ng thay ??i h??ng ?i là Kim T? ??.
Tri là tr?i nghi?m, th?y ???c qui trình: t? ý t??ng -> k? ho?ch -> gi?i pháp. Không ch? áp d?ng trong kinh doanh mà trong m?i tr??ng h?p trong cu?c s?ng.
Ng? là s? ?ng d?ng ???c vào cu?c s?ng, t? rút ra ???c bài h?c cho b?n thân. Nhìn th?y cái sai c?a b?n thân mà s?a, th?y cái sai c?a ng??i khác mà t? s?a và th?y cái ??p, cái ?úng mà h?c h?i.
2.     C?m n?ng:
Toa Thu?c
1)                      Rau má t??i 12g
2)                      H??ng nhu 16g
3)                      Lá tre 12g
4)                      C? s?n dây 12g
S?c u?ng.
Rau má: tác d?ng thanh can nhi?t.
H??ng nhu ch? tr? trúng th? - thanh th? tr? th?p.
Lá tre tác d?ng thanh tâm nhi?t.
C? s?n dây tác d?ng t? âm thanh nhi?t.
Ph?c h?i c?m n?ng:
Nguyên t?c th?c li?u: l?y thanh nhi?t gi?i th? là chính, dùng các ?? ?n và bài thu?c tân hàn thanh nhi?t, gi?i th?
1 trong các cách sau:
Lá b?c hà t??i giã nát v?t l?y n??c c?t 1 chén u?ng.
U?ng m?t ly n??c d?a t??i.
Cháo hà di?p: hà di?p t??i 1 lá, g?o t? 150g, ???ng tr?ng 30g -> tác d?ng thanh th? nhi?t.
T?ng s?c ?? kháng ch?ng c?m n?ng:
N??c ??u xanh b?c hà: ??u xanh 100g, b?c hà 12g, ???ng tr?ng 30g -> tác d?ng thanh nhi?t, khu th?, s? phong, gi?i bi?u.
N??c d?a h?u cà chua: d?a h?u 1 qu?, cà chua 1kg. U?ng th??ng xuyên có tác d?ng thanh nhi?t, gi?i th?.

3.     Ki?n – V?n – Giác – Tri – Ng?

   Ki?n th?c có th? trau d?i t?ng b??c m?t ???c n?u ch?u khó h?c t?p. Bác s? thi?u V?n, Giác, Tri và Ng? do ch? chú tr?ng ki?n th?c chuyên môn mà coi nh? các ph?n khác. B?ng ch?ng là r?t nhi?u ng??i ??t h?c v? cao nh?ng không ?? kh? n?ng di?n ??t cho ng??i khác hi?u và c?ng thêm thi?u s? quan tâm, ??ng c?m v?i b?nh nhân, không ??t ch? Tâm lên hàng ??u. ??i v?i bác s? m?i ra tr??ng, s? tr?i nghi?m cu?c s?ng còn quá ít, ch?a có kinh nghi?m nhi?u nên g?p nhi?u tr? ng?i trong c? ngh? nghi?p và giao ti?p. C?ng vì do thi?u “Tri” nên “Ng?” c?ng thi?u. Nh?ng ?ó c?ng là c? h?i ?? rút ra nhi?u bài h?c h?n trong ngh? nghi?p và cu?c s?ng.

Tóm l?i 4 nguyên nhân:
- Không cân b?ng ???c Ki?n v?i V?n, Giác, Tri, Ng?.
- Thi?u k? n?ng, v?n s?ng.
- Thi?u ??nh h??ng.

1 ph?n ch?a ??t ch? Tâm lên hàng ??u.
?? ra gi?i pháp:
Xác ??nh rõ m?c tiêu, ??nh h??ng t??ng lai và m?c ?ích ngành ngh?.
Tham gia ph? vi?c cho các phòng khám ?? quen, ??n khi ra tr??ng không b? ng?, giúp Tri và Ng?.
Ti?p t?c trau d?i ki?n th?c.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc