TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.418
  • Tổng lượt truy cập: 7.453.118

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản
Tr??ng ??i h?c Mount Saint Vincent ???c thành l?p n?m 1873, là tr??ng ??i h?c lâu ??i c?aCanada và là tr??ng cung c?p ch??ng trình giáo d?c duy nh?t t?i thành ph? Halifax. Hi?n tr??ng ?ang cung c?p 38 ch??ng trình ?ào t?o c? nhân, cao ??ng và ch?ng ch? v?i nhi?u chuyên ngành phong phú. Mount Saint Vicent c?ng t?ng là n?i ?ào t?o m?t trong nh?ng nhân v?t n?i ti?ng nh?t n??c M?, Ngo?i tr??ng Hillary Clinton.

Mount Saint Vincent University (thành l?p n?m 1873) ???c công nh?n b?i l?p h?c s? s? nh? và chú tr?ng ??n t?ng cá nhân trong h?c t?p. C? s? tr??ng n?m t?i thành ph? Halifax,Nova Scotia, cách trung tâm kho?ng 10 phút lái xe, r?t thu?n ti?n cho vi?c ?i l?i.

Nhà tr??ng hi?n có 525 sinh viên t?i t? 65 qu?c gia trên th? gi?i. MountSaint VincentUniversity n?i ti?ng v?i s? l??ng l?n các ch??ng trình h?c t?p và nghiên c?u v? các ngành: ngh? thu?t, khoa h?c, giáo d?c và nghiên c?u chuyên sâu. V?i ch??ng trình giáo d?c v?a h?c v?a làm vào n?m th? 3, sinh viên s? tích l?y ???c nh?ng kinh nghi?m làm vi?c quí báu, giúp ích cho thành công sau này.

Tr??ng ???c x?p h?ng là m?t trong ba tr??ng ??i h?c b?c nh?tCanada v? chuyên ngành Khoa h?c xã h?i và h?c b?ng H?i ??ng Nghiên c?u Nhân v?n.

Tr??ng cung c?p các d?ch v? sinh viên ?a d?ng nh? d?ch v? h? tr? h?c t?p, trung tâm ??ng kí ? ngay trong tr??ng, lên k? ho?ch v? ngh? nghi?p t??ng lai, d?ch v? ch?m sóc s?c kh?e cho sinh viên, d?ch v? Internet, d?ch v? v? nhà ?, ho?t ??ng gi?i trí th? d?c th? thao,...

5 lý do nên ch?n ??i h?c Mount Saint Vincent:

- Tr??ng t?a l?c t?i m?t thành ph? ??p v?i khung c?nh thiên nhiên t??i ??p và r?t thu?n ti?n cho vi?c ?i l?i

- Là tr??ng có t? l? sinh viên qu?c t? cao ??n t? h?n 60 qu?c gia trên th? gi?i

- Cung c?p nhi?u h?c b?ng ??u vào, tr? giá t? 500 – 2.000 C$

- L?p h?c có s? s? v?a ph?i: 24 sinh viên

- Sinh viên ???c phép làm thêm 20h/tu?n và làm vi?c ? Canada sau khi h?c xong.

Ch??ng Trình ?ào t?o n?i b?t:

-   C? nhân Khoa h?c (Sinh h?c, Hóa h?c, Toán h?c, Truy?n thông…)

-   C? nhân Ngh? thu?t (Nghiên c?u Chính tr?, Kinh t?, Tâm lí h?c, Ti?ng Anh…)

-   C? nhân Qu?n tr? kinh doanh

-   C? nhân Quan h? công chúng

-   C? nhân Qu?n lí du l?ch và khách s?n

H?c b?ng

Tr??ng cung c?p các H?c b?ng khuy?n h?c t? 500 – 2.000 C$ cho sinh viên h?c ??i h?c (có ?i?m trung bình >8/10 và n?p h? s? s?m).

Chi phí

- H?c phí: CAD 1.143 – CAD1.1669 /tín ch? ( tùy theo t?ng ngành h?c )

- Phí ghi danh: CAD 50

- Phí ?n ?: kho?ng CAD 800 /tháng

Ngoài ra còn phí sách v?, phí hi?p h?i sinh viên, phí ??t nhà....