TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.420
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.848

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản
Tr??ng ??i h?c Saxion n?m ? phía ?ông c?a Hà Lan cách th? ?ô Amsterdam 1,5h ?i tàu. V?i 3 ??a ?i?m là thành ph? Deventer, Enschede và Apeldoorn tr??ng có kho?ng 23,000 sinh viên trong ?ó 3,000 sinh viên qu?c t? ?ang theo h?c các khóa C? nhân và Th?c s?.
Tr??ng ??i h?c Saxion n?m ? phía ?ông c?a Hà Lan cách th? ?ô Amsterdam 1,5h ?i tàu. V?i 3 ??a ?i?m là thành ph? Deventer, Enschede và Apeldoorn tr??ng có kho?ng 23,000 sinh viên trong ?ó 3,000 sinh viên qu?c t? ?ang theo h?c các khóa C? nhân và Th?c s?. B?ng c?p Châu Âu và qu?c t? cho phép sinh viên d? dàng tìm ???c vi?c làm t?i quê h??ng ho?c ? nhi?u n?i trên th? gi?i.
Tr??ng h?p tác v?i các tr??ng ??i h?c ? M?, Châu Âu.
- Tr??ng th??ng xuyên t? ch?c các khóa h?c thêm và dã ngo?i dành cho sinh viên qu?c t?.
- Sinh viên ???c th?c t?p trong các ngành công nghi?p.
- Ch??ng trình gi?ng d?y hoàn toàn b?ng ti?ng Anh, B?ng c?p qu?c t?
- Th? t?c h? s? ??n gi?n, không yêu c?u ch?ng minh tài chính, sinh viên ???c c?p Visa Châu Âu - t? do ?i l?i trong 25 n??c Châu Âu.
- Chuy?n ti?p n?m cu?i ??i h?c linh ho?t cho sinh viên t?t nghi?p cao ??ng ho?c h?c h?t n?m 3 ??i h?c t?i Vi?tnam
- C? h?i tham d? các khóa h?c m? r?ng t?i các n??c l?n nh? Anh, Úc, M?…
- C? h?i làm thêm 20 gi?/1 tu?n v?i m?c l??ng h?p d?n t? 220 ngàn ??ng - 275 ngàn ??ng/1 gi?
- C? h?i ? l?i 2 n?m làm vi?c sau khi ra tr??ng.1. Ch??ng trình D? b? ti?ng
-   2 tháng  ??i v?i h?c sinh có IELTS 6.0
-   5 tháng ??i v?i h?c sinh có  IELTS 5.5
-   1 n?m ??i v?i h?c sinh có IELTS 5.0
2. Ch??ng trình chuy?n ti?p n?m cu?i
- K? toán & tài chính, Kinh doanh, h? th?ng thông tin Kinh doanh, Xây d?ng, Thi?t k? ?ô th?
- ?i?n và ?i?n t?, Khoa h?c môi tr??ng, Ngh? thu?t và Công ngh?, Qu?n lý, Qu?n tr?...
3. Ch??ng trình ??i h?c 4 n?m
Ch??ng trình ?ào t?o ?a d?ng và phong phú bao g?m tài chính, k? toán, ?i?n t?, qu?n tr?, qu?n tr? khách s?n và du l?ch, ngh? thu?t và công ngh?, v?t lý tr? li?u...
4. Ch??ng trình Th?c s? 1 n?m: Qu?n tr? Kinh doanh,Qu?n lýKhoa h?c môi tr??ng, Quy ho?ch và ?ô th?
Ch??ng trình h?c b?ng
- H?c b?ng 90 tri?u ??ng dành cho các sinh viên ??ng ký ch??ng trình ?H 4 n?m.
- H?c b?ng 166 tri?u ??ng dành cho sinh viên ??t IELTS 6.5, trung bình môn h?c t? 7.5 tr? lên (S? l??ng h?c b?ng có h?n nên quy?t ??nh trao h?c b?ng cho nh?ng sinh viên nào do nhà tr??ng xem xét.)
L?ch khai gi?ng:
- Khóa d? b? 5,7 tháng khai gi?ng vào tháng 2
- Khóa d? b? 2 tháng khai gi?ng vào tháng 7
- Các khóa còn l?i khai gi?ng tháng 9 hàng n?m
H?n n?p h? s?:
-  Tháng 5 cho khóa h?c khai gi?ng tháng 7
-  Tháng 6 cho khóa khai gi?ng tháng 9
-  Tháng 10 cho khóa khai gi?ng tháng 2