TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.416
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.855

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Châu Âu: Các n?n kinh t? kh?i ??ng tr? l?i

Đăng lúc: Thứ hai - 18/05/2020 13:42 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Châu Âu: Các n?n kinh t? kh?i ??ng tr? l?i

Châu Âu: Các n?n kinh t? kh?i ??ng tr? l?i

Ngày 11-5, Pháp - n?i có h?n 26.000 ng??i ch?t vì d?ch Covid-19 và áp d?ng l?nh phong t?a toàn qu?c t? ngày 17-3, ?ã b?t ??u n?i l?ng các quy ??nh h?n ch?.

 

 

Ng??i dân Pháp di chuy?n b?ng tàu h?a ph?i ?eo kh?u trang, n?u không s? b? ph?t 148 USD

Ng??i dân Pháp di chuy?n b?ng tàu h?a ph?i ?eo kh?u trang, n?u không s? b? ph?t 148 USD

 C?ng nh? Pháp, nhi?u n??c t?i châu Âu sau th?i gian dài th?c hi?n các bi?n pháp ?ng phó v?i ??i d?ch c?ng ?ang tìm cách m? c?a d?n n?n kinh t? khi mà “cái giá” c?a nh?ng bi?n pháp h?n ch? kh?n c?p b?t ??u l? rõ. 

Kinh t? t?n th??ng

Các bi?n pháp phong t?a nghiêm ng?t ?ã giúp h? th?p h? s? lây nhi?m c? b?n (R0) virus SARS-CoV-2 ? các n??c châu Âu t? m?c trên 3 khi b?t ??u bùng phát d?ch xu?ng d??i 1. Theo Giám ??c Trung tâm Phòng ng?a và ki?m soát d?ch b?nh châu Âu, bà Andrea Ammon, s? ca m?c Covid-19 ? châu Âu gi?m t? ngày 2-5 và d??ng nh? làn sóng lây nhi?m ??u tiên ? châu Âu ?ã qua ??nh ?i?m.

?ây chính m?t trong nh?ng lý do ?? lãnh ??o các n??c châu Âu xem xét g? b? d?n các bi?n pháp phong t?a nh?m chuy?n qua giai ?o?n ti?p theo. Bên c?nh ?ó, s?c ép t? phía các t?p ?oàn, doanh nghi?p nôn nóng mu?n s?m khôi ph?c ho?t ??ng s?n xu?t, kinh doanh nh? tr??c th?i k? d?ch b?nh ?ang ngày m?t gia t?ng tr??c m?t lo?t báo cáo khó kh?n v? kinh t?.

Theo d? báo c?a ?y ban châu Âu (EC) công b? cu?i tu?n tr??c, n?n kinh t? Khu v?c ??ng ti?n chung châu Âu (Eurozone) s? gi?m 7,7% trong n?m nay, t? l? suy gi?m kinh t? l?ch s?. ??i d?ch Covid-19 tác ??ng tiêu c?c t?i ho?t ??ng chi tiêu c?a ng??i tiêu dùng, s?n l??ng công nghi?p, ho?t ??ng ??u t?, th??ng m?i, dòng v?n và chu?i cung ?ng c?a khu v?c này, nh?t là ? các n?n kinh t? l?n nh?t châu Âu. Sau khi GDP c?a Pháp gi?m 0,1% trong quý 4-2019 thì vi?c quý 1-2020 m?c gi?m lên ??n 5,8% cho th?y kinh t? Pháp chính th?c r?i vào suy thoái. T?i Italy, qu?c gia ph??ng Tây ??u tiên áp ??t l?nh phong t?a ng?n ch?n Covid-19 v?i nh?ng bi?n pháp nghiêm ng?t và kéo dài nh?t, EC ??c tính trong n?m nay, n? công c?a n??c này s? t?ng lên g?n 160% GDP, thâm h?t ngân sách c?ng s? t?ng lên m?c 11,1% GDP và ???c d? báo là m?c cao nh?t trong EU (v?i thâm h?t ngân sách trung bình là 8,5% GDP). 
   
Thay ??i và c? h?i

T? gi?a tháng 4 ??n nay, các n??c châu Âu t?ng b??c m? c?a tr? l?i ho?t ??ng kinh doanh. Nhi?u n??c ?ã tung ra các gói kích c?u quy mô l?n, t?ng c??ng chi tiêu tài khóa ?? ??i phó v?i d?ch b?nh, duy trì các ho?t ??ng kinh t? thi?t y?u và h? tr? ng??i lao ??ng. 

Gi?i chuyên gia cho r?ng, d?ch Covid-19 ?ã ph?i bày nh?ng r?i ro và h?n ch? c?a toàn c?u hóa, ?òi h?i c?n có m?t cách ti?p c?n m?i. M?t trong nh?ng ?i?u ch?nh c? b?n ph?i tính t?i ??u tiên sau ??i d?ch là thay ??i chu?i cung ?ng và chu?i t?o giá tr?, ?? h?n ch? s? l? thu?c vào m?t th? tr??ng. Chu?i cung ?ng và chu?i t?o giá tr? s? thay ??i theo h??ng v?a ???c ?a d?ng h?n, t?c là d? dàng và nhanh chóng có th? thay th? ???c cho nhau, l?i v?a t?o thành m?ng l??i k?t n?i nhi?u chu?i v?i nhau ?? “b?c lót” l?n nhau khi c?n.

??i v?i các n?n kinh t? EU, ?? kh?c ph?c khó kh?n khi d?ch b?nh ?i qua c?n nhi?u gi?i pháp, trong ?ó có vi?c tìm ki?m th? tr??ng m?i và Hi?p ??nh th??ng m?i t? do EU - Vi?t Nam (EVFTA) ?ang là m?t trong nh?ng gi?i pháp ???c tính ??n. Vi?t Nam - m?t th? tr??ng ?áng k? v?i g?n 100 tri?u dân - có th? ???c coi là c?a ngõ cho nh?ng ý t??ng tìm ki?m th? tr??ng, ngu?n cung ?ng c?ng nh? công x??ng c?a EU. 

??i d?ch Covid-19 v?n ch?a k?t thúc v?i nh?ng c?nh báo v? làn sóng lây nhi?m th? 2 vào mùa thu này. Khôi ph?c ho?t ??ng kinh t? trong khi v?n ph?i n? l?c kh?ng ch? d?ch b?nh là bài toán khó, bu?c h?u h?t qu?c gia ph?i th?n tr?ng. Th? gi?i v?n ?ang dõi theo châu Âu ?? xem các n?n kinh t? m? c?a s? nh? th? nào cùng v?i các ph??ng án ?? phòng ch?ng ??t lây nhi?m th? 2. B?i v?y, có th? coi vi?c các n?n kinh t? châu Âu m? c?a tr? l?i sau ??i d?ch là quá trình th? nghi?m tìm ki?m c? h?i và các n?n kinh t? khác, nh? Vi?t Nam, hoàn toàn có th? làm m?t ph?n c?a c? h?i ?ó.


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc