TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.418
  • Tổng lượt truy cập: 7.453.115

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

“Sóng” ??u t? ngo?i vào Vi?t Nam

Đăng lúc: Thứ hai - 18/05/2020 13:36 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
“Sóng” ??u t? ngo?i vào Vi?t Nam

“Sóng” ??u t? ngo?i vào Vi?t Nam

Theo T?ng c?c Th?ng kê, 4 tháng ??u n?m, c? n??c có 2.523 l??t góp v?n, mua c? ph?n c?a nhà ??u t? n??c ngoài v?i t?ng giá tr? v?n góp g?n 2 t? USD, t?ng 52,6% so v?i cùng k? n?m 2019. Theo dòng ch?y này, các th??ng v? M&A (mua bán và sáp nh?p) ngày càng sôi ??ng ? Vi?t Nam.

 

 

M?nh v?n, doanh nghi?p ngo?i tràn vào Vi?t Nam

Theo B? KH-?T, ??n h?t tháng 4-2020, t?ng v?n ??u t? n??c ngoài (FDI) vào Vi?t Nam ?ã t?ng lên 12,3 t? USD. Singapore gi? v? trí d?n ??u v?i v?n ??u t? g?n 4,3 t? USD, chi?m 62,9%. Vùng lãnh th? ?ài Loan x?p th? 2 v?i 646 tri?u USD, chi?m 9,5%. Trung Qu?c ? v? trí th? 3 v?i 507 tri?u USD, chi?m 7,5%. Ti?p ??n là Hàn Qu?c, Nh?t B?n, các n??c khác thu?c khu v?c ASEAN, châu Âu và M?.

Dù d?ch Covid-19 ?ang ?nh h??ng kh?p n?i nh?ng Vi?t Nam v?n là ?i?m ??n nh?n ???c nhi?u s? quan tâm c?a các doanh nghi?p (DN) FDI. Bà Banjongjitt Angsusingh, C?c tr??ng C?c Xúc ti?n th??ng m?i qu?c t?, B? Th??ng m?i Thái Lan, cho bi?t th?i gian qua ?ã có 200 DN Thái Lan tìm hi?u ??u t? vào Vi?t Nam.

'Sóng' ??u t? ngo?i vào Vi?t Nam ?nh 1Ho?t ??ng s?n xu?t t?i Công ty C?u Tre - doanh nghi?p ???c m?t t?p ?oàn Hàn Qu?c M&A. ?nh: CAO TH?NG

Nh?ng l?nh v?c ???c DN n??c này quan tâm là ch? bi?n l??ng th?c, th?c ph?m, hàng tiêu dùng, ?i?n gia d?ng… C?ng theo m?t kh?o sát trên 122 DN Nh?t B?n ??u tháng 2, có 62,7% DN cho bi?t s? di chuy?n kh?i Trung Qu?c; 42,3% DN cho bi?t ?i?m ??n s? là Vi?t Nam, 20,6% DN ch?n Thái Lan, 18,6% DN ch?n Philippines và 16,5% DN ch?n Indonesia.

Nhi?u DN Nh?t xem Vi?t Nam là th? tr??ng ti?m n?ng và là ?i?m ??n thu?n l?i cho ho?t ??ng ??u t? nh? tình hình chính tr? ?n ??nh, th? t?c hành chính ???c ??n gi?n hóa, c? s? h? t?ng c?i thi?n, ngu?n nhân l?c tay ngh? cao, d?i dào…

Chính sách Trung Qu?c + 1 ?ã ???c nhi?u nhà ??u t? ?? c?p vài n?m g?n ?ây. Tuy nhiên, t? ??u n?m 2020 ??n nay, khi d?ch Covid-19 bùng phát nhanh ?ã làm hàng lo?t chu?i cung ?ng thi?t b? ?i?n t?, ph? tùng ô tô, xe máy… b? ??t gãy, thì làn sóng d?ch chuy?n ??u t? ra kh?i Trung Qu?c càng m?nh m? h?n. Trong ?ó, ASEAN và ??c bi?t Vi?t Nam ???c ch?n là ??a ?i?m an toàn, h?p d?n ?? ??u t?.

Theo B? KH-?T, so v?i 4 tháng n?m 2019, tình hình ??u t? có m?c gi?m nh?t ??nh, nh?ng trong b?i c?nh d?ch Covid-19 di?n bi?n ph?c t?p, Vi?t Nam v?n thu hút l??ng l?n nhà ??u t? ?ã cho th?y môi tr??ng ??u t? n??c ta r?t h?p d?n. D? ki?n, v?i tình hình ki?m soát d?ch b?nh t?t nh? hi?n nay, t?ng v?n ??u t? n??c ngoài vào Vi?t Nam ??n cu?i n?m nay s? ??t kho?ng 38 t? USD.

“S?n” DN Vi?t ?? rút ng?n th?i gian ??u t?

S? d?ch chuy?n m?nh dòng v?n t? nhi?u qu?c gia c?ng khi?n cho l?nh v?c ??u t? ?a d?ng h?n. Tính ??n nay, d?n ??u là l?nh v?c s?n xu?t phân ph?i ?i?n, chi?m 47,5% t?ng v?n ??u t? ??ng ký. K? ??n là l?nh v?c công nghi?p ch? bi?n - ch? t?o, bán buôn bán l?, ho?t ??ng kinh doanh b?t ??ng s?n… 

? góc ?? khác, nhi?u nhà ??u t? n??c ngoài ?ã ch?n cách ?i ng?n h?n ?? vào th? tr??ng Vi?t Nam thông qua hình th?c M&A, mua l?i nh?ng DN Vi?t v?n ?ã có th? ph?n l?n t?i th? tr??ng n?i ??a. M?i ?ây nh?t, ??i di?n T?p ?oàn Stark (Thái Lan) phát ?i thông báo cho bi?t ?ã mua thành công 100% c? ph?n c?a Công ty c? ph?n Cáp ?i?n Th?nh Phát (Thipha Cables) và Công ty c? ph?n Kim lo?i màu và nh?a ??ng Vi?t Nam (Dovina). Th??ng v? M&A này có t?ng giá tr? lên ??n 240 tri?u USD.

Tr??c ?ó, nhi?u t?p ?oàn n??c ngoài c?ng ?ã mua l?i lo?t th??ng hi?u Vi?t n?i ti?ng nh? Bia Sài Gòn, Công ty c? ph?n Nh?a Bình Minh, Công ty c? ph?n Nh?a Ti?n Phong, Công ty c? ph?n Xu?t kh?u C?u Tre, ?i?n máy Nguy?n Kim…


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc