TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.419
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.779

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

T? 1-1-2019, chính th?c b? quy ho?ch xây d?ng t?nh

Đăng lúc: Thứ năm - 21/02/2019 11:26 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Lu?t s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a 37 lu?t có liên quan ??n quy ho?ch ?ã chính th?c b? quy ho?ch xây d?ng t?nh. Theo ?ó, không ti?p t?c l?p quy ho?ch xây d?ng t?nh mà tích h?p n?i dung này vào quy ho?ch t?nh ?? b?o ??m ??ng b? trong h? th?ng quy ho?ch.
Lu?t s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a 37 lu?t có liên quan ??n quy ho?ch s? có hi?u l?c t? ngày 1-1-2019, v?i nhi?u ?i?m m?i nh?m b?o ??m s? ??ng b?, th?ng nh?t v?i các quy ??nh c?a Lu?t Quy ho?ch.

?áng quan tâm, Lu?t s?a ??i ?ã chính th?c b? quy ho?ch xây d?ng t?nh. Theo ?ó, không ti?p t?c l?p quy ho?ch xây d?ng t?nh mà tích h?p n?i dung này vào quy ho?ch t?nh ?? b?o ??m ??ng b? trong h? th?ng quy ho?ch.

Các lo?i quy ho?ch khác còn l?i trong quy ho?ch xây d?ng nh? quy ho?ch xây d?ng vùng liên huy?n, quy ho?ch xây d?ng vùng huy?n, quy ho?ch xây d?ng khu ch?c n?ng, quy ho?ch ?ô th? và quy ho?ch nông thôn ti?p t?c ???c l?p theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? xây d?ng, pháp lu?t v? quy ho?ch ?ô th? ?? c? th? hóa quy ho?ch t?nh.
Trong giai ?o?n chuy?n ti?p, các quy ho?ch xây d?ng ?ã ???c phê duy?t theo pháp lu?t v? xây d?ng v?n ???c th?c hi?n cho ??n khi quy ho?ch t?nh ???c phê duy?t.
Lu?t s?a ??i b? sung m?t s? ?i?u c?a 37 lu?t có liên quan ??n quy ho?ch ?ã chính th?c b? quy ho?ch xây d?ng t?nh
 
?i?m m?i quan tr?ng khác là Lu?t s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a 37 lu?t có liên quan ??n quy ho?ch quy ??nh ch? ??u t? không c?n có Gi?y phép quy ho?ch xây d?ng khi ??u t? xây d?ng trong nh?ng khu công nghi?p, khu kinh t?… ch?a có quy ho?ch phân khu, quy ho?ch chi ti?t xây d?ng ???c phê duy?t.

Theo ?i?m a kho?n 1 ?i?u 28 Lu?t s?a ??i 37 Lu?t liên quan ??n quy ho?ch, khu ch?c n?ng ??c thù ???c chuy?n thành khu ch?c n?ng bao g?m khu kinh t?, khu công nghi?p, khu ch? xu?t, khu công ngh? cao; khu du l?ch; khu nghiên c?u, ?ào t?o; khu th? d?c th? thao.

Lu?t Xây d?ng 2014 quy ??nh, ch? ??u t? d? án ??u t? xây d?ng trong khu ??c thù ph?i xin Gi?y phép quy ho?ch xây d?ng ?? làm c?n c? l?p quy ho?ch chi ti?t ho?c l?p d? án khi ch?a có quy ho?ch phân khu, quy ho?ch chi ti?t xây d?ng ???c phê duy?t.

Tuy nhiên, vi?c qu?n lý quy ho?ch ?ã ???c l?ng ghép trong nhi?m v? quy ho?ch ???c c? quan Nhà n??c có th?m quy?n phê duy?t. Vi?c yêu c?u ph?i có gi?y phép quy ho?ch là trái v?i nguyên t?c công khai, minh b?ch trong ho?t ??ng quy ho?ch ?ã ???c quy ??nh trong Lu?t Quy ho?ch 2017. Do ?ó, Lu?t s?a ??i ?ã bãi b? các quy ??nh v? Gi?y phép quy ho?ch xây d?ng trong khu ch?c n?ng.

Bên c?nh ?ó, Lu?t s?a ??i 37 lu?t liên quan ??n quy ho?ch ?ã s?a ??i Ch??ng IV c?a Lu?t ??t ?ai 2013. Trong ?ó, b? sung quy ??nh v? t?m nhìn quy ho?ch ??t qu?c gia là t? 30 - 50 n?m, c?p huy?n là t? 20 - 30 n?m.

Th?i k? k? ho?ch s? d?ng ??t qu?c gia, k? ho?ch s? d?ng ??t c?p t?nh, k? ho?ch s? d?ng ??t qu?c phòng và k? ho?ch s? d?ng ??t an ninh là 5 n?m; k? ho?ch s? d?ng ??t c?p huy?n ???c l?p hàng n?m.

Lu?t s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a 37 lu?t có liên quan ??n quy ho?ch c?ng bãi b? các quy ho?ch v? ??u t? phát tri?n hàng hóa, d?ch v?, s?n ph?m c? th?, ?n ??nh kh?i l??ng, s? l??ng hàng hóa, d?ch v?, s?n ph?m ???c s?n xu?t, tiêu th? ?ang c?n tr? ho?t ??ng ??u t?, s?n xu?t, kinh doanh c?a doanh nghi?p và ng??i dân…
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc